Wydawca treści Wydawca treści

HCVF

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych-HCVF (High Conservation Value Forests) są wyznaczone zgodnie ze standardami FSC adaptowanycmi do warunków polskich.

Lasy HCVF występujące na terenie Nadleśnictwa Parciaki:

HCVF 1.1a. Obszary chronione w rezerwatach przyrody.

HCVF 1.2. Ostoje zagrożonych i ginących gatunków.

HCVF 3.1. Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej.

HCVF 3.2. Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy, w Polsce pospolitsze i występujące wielkoobszarowo.

HCVF 4.1. Lasy wodochronne.

HCVF 4.2. Lasy glebochronne

HCVF 6. Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności.

 

Na terenie Nadleśnictwa Parciaki wyznaczono 93,12 ha ekosystemów referencyjnych.

 

Kryteria wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests) w Polsce.