Wydawca treści

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

NASIENNICTWO

Nadleśnictwo Parciaki położne jest w 451 regionie pochodzenia leśnego materiału podstawowego (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9.03.2004 r.)
Baza nasienna nadleśnictwa obejmuje trzy kategorie leśnego materiału rozmnożeniowego (zgodnie z ustawą o leśnym materiale rozmnożeniowym z dnia 7 czerwca 2001 r. ).
Kategoria I „ze zidentyfikowanego źródła" obejmuje istniejące źródła nasion (grupy drzew na określonym obszarze mogące się ze sobą krzyżować) dla pięciu gatunków tj. Kl, Jw., Gb, Czr.p. , Lp oraz gospodarcze drzewostany nasienne (zespół drzew o zbliżonych cechach morfologicznych, rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie i wzajemnie na siebie oddziałujących) na powierzchni 207,57 ha.

Gatunek            Powierzchnia (ha)
Sosna pospolita             191,15
Olsza czarna                       8,99
Brzoza brodawkowata      2,60
Dąb szypułkowy                 4,83
RAZEM                             207,57
Według stanu na 01.01.2013 r.

Kategoria II „wyselekcjonowana" to wyłączone drzewostany nasienne (populacje drzew wybrane na podstawie określonych cech fenotypowych) które w Nadleśnictwie Parciaki wytypowano na powierzchni 30,80 ha.

Gatunek            Powierzchnia (ha)
Sosna pospolita            22,62
Olsza czarna                   8,18
RAZEM                           30,80
Według stanu na 01.01.2013 r.

Potomstwo generatywne powstałe z populacji WDN określa się mianem upraw pochodnych. Rejestrowane uprawy pochodne służą zwiększaniu produkcji ilościowej i polepszaniu jakości drzewostanów, które z nich wyrosną i w przyszłości stanowić będą podstawową bazę pozyskania nasion o ulepszonej wartości genetycznej. Według stanu na dzień 01.01.2013 r. w nadleśnictwie założonych jest 744,44 ha rejestrowanych upraw pochodnych.

Kategoria III leśnego materiału podstawowego - „kwalifikowana", są to pojedyncze drzewa wybrane na podstawie określonych cech fenotypowych (drzewa mateczne). Na terenie nadleśnictwa jest zlokalizowanych sześć sztuk takich drzew, w tym: 2 szt. sosny zwyczajnej oraz 4 szt. olszy czarnej.


SZKÓŁKARSTWO

Bazę materiału sadzeniowego w Nadleśnictwie Parciaki stanowi szkółka leśna Budziska, zlokalizowana tuż przy siedzibie nadleśnictwa w miejscowości Budziska. Obecnie powierzchnia produkcyjna szkółki to 520,0 arów. Szkółka w pełni zaspokaja potrzeby Nadleśnictwa Parciaki na materiał sadzeniowy a także sąsiednich nadleśnictw oraz okolicznych właścicieli lasów. Szkółka produkuje corocznie  ok. 3 mln sadzonek głównych gatunków lasotwórczych: sosny, brzozy, świerka, olszy, buka i dębu. Posiadana baza nasienna (GDN, WDN, DM, ŹR NAS) zapewnia odpowiednią ilość nasion podstawowych gatunków drzew i krzewów do produkcji sadzonek na potrzeby własne i odbiorców indywidualnych. Szkółka Budziska produkuje zarówno materiał sadzeniowy jednoroczny jaki i  wieloletni drzew i krzewów leśnych do odnowień i zalesień, poprawek i uzupełnień, a także do wprowadzenia podsadzeń produkcyjnych.


 

 

 

Nasza szkółka leśna produkuje corocznie  ok. 3 mln sadzonek głównych gatunków lasotwórczych.

 

 

 

 

Szkółka leśna "Budziska" - fot. Szymon Kępczyński

 

HODOWLA LASU

Nadleśnictwo Parciaki prowadzi gospodarkę leśna w oparciu o Plan Urządzenia Lasu sporządzony na okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2021 roku. Zadania przewidziane do wykonania w dziesięcioleciu przedstawiają się następująco:

    

 
W związku z przeprowadzonymi pracami glebowo-siedliskowymi w Nadleśnictwie Parciaki   między IV a V rewizją planu urządzenia lasu uległy zmianie powierzchnie siedliskowych typów lasu. Nastąpił znaczny wzrost powierzchni siedlisk LMśw i Bśw i spadek Bs i BMśw. Konsekwencją zmiany siedlisk jest zwiększona ilość, w stosunku do poprzedniej rewizji  PUL, rębni częściowych kosztem zmniejszenia powierzchni zrębów zupełnych.
Głównym celem działań hodowlanych w gospodarce leśnej jest trwały i względnie stabilny las wielofunkcyjny, który może sprawnie pełnić wielorakie funkcje ochronne i społeczne, zapewniając wysoką produkcję bogatego asortymentowo drewna. Jednym z elementów realizacji tego celu jest racjonalne wykorzystanie możliwości naturalnego odnowienia lasu. Dlatego leśnicy przywiązują szczególną uwagę do   inicjowania odnowień naturalnych lasu.