Wydawca treści Wydawca treści

Powierzchnie referencyjne

 

Powierzchnie referencyjne
- obszary różnorodności biologicznej w Nadleśnictwie Parciaki

W związku ze zmianą Krajowego Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC w Polsce, po przeprowadzonych konsultacjach społecznych, Nadleśnictwo Parciaki zweryfikowało ekosystemy referencyjne oraz powierzchnie ochronne na terenie naszego nadleśnictwa.

Do kategorii tej zaliczamy lasy o szczególnych walorach przyrodniczych ( HCVF 3.1 - siedliska skrajnie rzadkie ), rezerwaty przyrody dla których określono bierny sposób ochrony, drzewostany w ekstremalnych warunkach wzrostu oraz lasy glebochronne i wodochronne znajdujące się na terenach Nadleśnictwa Parciaki.